Sprwozdanie finansowe Przedszkola za 2023 rok

Wicedyrektor Publicznego Przedszkola w Lubichowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2020 poz. 342) sprawozdania finansowe przedszkola są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubichowie w zakładce Jednostki Organizacyjne
Sprawozdania są dostępne także na naszej stronie internetowej w dziale „dokumenty do pobrania”, link poniżej: